Stories of Hope Tour
September 01, 2014 thru November 30, 2014


  DATE EVENT CITY, STATE
10/01/14  Stories of Hope Tour
Coos Bay, OR
10/08/14  Stories of Hope Tour
Perryton, TX
10/09/14  Stories of Hope Tour
Elk City, OK
10/11/14  Stories of Hope Tour
Keller, TX
10/12/14  Stories of Hope Tour
Bartlesville, OK
  10/16/14  Stories of Hope Tour
Brooklyn Park, MN
10/17/14  Stories of Hope Tour
Waukesha, WI
10/19/14  Stories of Hope Tour
Taylor, MI
10/23/14  Stories of Hope Tour
Manheim, PA
  10/26/14  Stories of Hope Tour
Poughkeepsie, NY